Gymnastiekagenda

Algemene Leden Vergadering
Waar en wanneer? Dinsdag 19 mei 2015
19:30 - 20:30
Bestuurskamer Sportcomplex De Laene
Wat?

Wij nodigen alle gymnastiekleden die 18 jaar of ouder zijn uit of de ouders/verzorgers van jeugdleden die jonger zijn dan 18 jaar.

Agenda:

1. Opening

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag/terugblik 2014-2015

3. Notulen jaarvergadering 2014

4. Realisaties en begrotingen
R
ealisatie 2013-2014
Lopende seizoen 2014-2015
Komende seizoen 2015-2016

5. Contributie 2015-2016
Overzicht Aanbod Gym 2015-2016

6. Bruikleenprocedure Turnpakjes

7. Bestuursverkiezing
Dennis Klein Koerkamp is aftredend penningmeester en niet herkiesbaar. Opvolging door Stef Gotink op 1 juli 2015. 
Kandidaten alsmede tegenkandidaten kunnen schriftelijk aangemeld worden voor aanvang van de vergadering, gesteund door een ondertekende verklaring van minimaal 5 stemgerechtigde leden.

8. Voornemens en agenda seizoen 2015-2016

9. Rondvraag

10. Sluiting

 


Documenten agenda_jaarvergadering_2015.pdf