23 mei 2018 Algemene Leden Vergadering OMNI 30-04-2018, door Centraal Bestuur

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (voorjaarsvergadering)

woensdag 23 mei 2018 om 20:00 uur

Hierbij nodigen wij de leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering) op woensdag 23 mei 20187 om 20:00 uur in het clubgebouw van sportcomplex De Laene in Twello. 

AGENDA

1) Opening
2) Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3) Notulen Algemene Leden Vergadering van 22 november 2017 (+ terugkoppeling rondvraag onderwerpen)
4) Begroting 2018-2019
5) Vaststellen contributie seizoen 2018-2019
6) Bestuursverkiezingen. Ans Hendriks is tussentijds aftredend als secretaris. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter.
7) Nieuwe bestuursstructuur
8) Plannen metamorfose clubgebouw
9) Vertrouwenspersoon en AVG
10) Stand van zaken (algemeen)
11) Rondvraag
12) Sluiting

De notulen van de najaarsvergadering van 22 november 2017 liggen vanaf 19:30 uur in het clubgebouw ter inzage.
U bent van harte welkom.