Algemene Leden Vergadering OMNI 28-04-2019, door Algemeen Bestuur

ALGEMENE LEDEN VERGADERING OMNI (voorjaarsvergadering)

woensdag 22 mei 2019 om 20:00 uur

Hierbij nodigen wij de leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering) op woensdag 22 mei 2019 om 20:00 uur in het clubgebouw van sportcomplex De Laene in Twello. 

AGENDA

1) Opening
2) Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3) Notulen Algemene Leden Vergadering van 21 november 2018
4) Begroting 2019-2020
5) Vaststellen contributie seizoen 2019-2020
6) Bestuursverkiezingen
7) Stand van zaken m.b.t.:
       * accommodatie/clubgebouw
       * statuten/huisregels
       * organisatiestructuur
       * sponsoring, Business Vrienden
8) Rondvraag
9) Sluiting

De notulen van de najaarsvergadering van 21 november 2018 liggen vanaf 19:30 uur in het clubgebouw ter inzage.

U bent van harte welkom.