Notitie Fair Play Voorwaarts Twello

Inleiding
Naar aanleiding van het incident in Almere (dec 2012) is, in het voetbalseizoen 2013, bij het voetbalbestuur aangedrongen om weer een Fair Play Commissie bij sv Voorwaarts Twello afdeling Voetbal te installeren. Dit is ook mede op dringend verzoek/advies van de KNVB om met betrekking tot agressie op en om de voetbalvelden een actief beleid te voeren. Op de ledenvergadering van mei 2013 heeft het voetbalbestuur mandaat gekregen van de leden tot de invoering van een commissie Fair Play. Deze notitie is een uitwerking van dit besluit en heeft op initiatief van de scheidsrechterscommissie geleid tot dit reglement.

Doel van Fair Play beleid
Beteugelen/beëindigen van ontoelaatbaar gedrag op en om de voetbalvelden.
Bevorderen van gewenst voetbalgedrag.

Onder ontoelaatbaar gedrag moet worden verstaan:

 • molestatie en verbaal geweld
 • opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel
 • het gebruik maken van grof geweld
 • wangedrag door trainers, leiders, spelers/speelsters, toeschouwers, waardoor agressie ontstaat
 • pestgedrag, intimidatie of anderszins waarbij betrokken zich onveilig voelen

Incident/Signaal
Na het plaatsvinden van onsportief gedrag, zal hiervan zo spoedig melding moeten worden gemaakt bij de coördinator Fair Play, om escalatie te voorkomen. De coördinator stelt een team (Fair Play Commissie FPC ) samen van maximaal 3 personen, wanneer het wangedrag betreft van een individueel voetballid. Als het een incident betreft waar een voetbalteam bij betrokken is, zal een vertegenwoordiging vanuit het voetbalbestuur worden aangeschakeld.

Samenstelling Fair Play Commissie (FPC)

 • Vertegenwoordiging van Pupillen-, Junioren-, Dames- of Seniorencommissie
 • Vertegenwoordiging Voetbalbestuur
 • Onafhankelijk persoon (Gerard Driessen)
 • Coördinator (Henk Barmentloo)

Werkingssfeer
De FPC is in het leven geroepen voor alle leden en teams van de afdeling voetbal, zowel voor veld-, zaal- als beach-voetbal.

Benoeming
De FPC wordt voor onbepaalde duur benoemd door het bestuur van de afdeling voetbal.

Middelen

 • De FPC kan gevraagd en ongevraagd leden ter verantwoording roepen. Een gesprek met de Fair Play commissie en een maatregel die hier uit voortkomt, heeft als belangrijkste kenmerk, dat het de leden en niet leden voor de langere termijn aanzet tot sportief gedrag.
 • Voetballeden kunnen personen en zaken onder de aandacht van de FPC brengen met het verzoek actie te ondernemen.
 • Spelers/speelsters, begeleiders of trainers/coaches, die in een wedstrijd een rechtstreekse rode kaart ontvangen, worden altijd door de FPC ter verantwoording geroepen. Voordat een gesprek heeft plaatsgevonden mag betrokkene niet aan wedstrijden deelnemen. De mogelijkheid hiertoe dient de FPC wel binnen een week te bieden.
 • Leden die verantwoordelijk zijn voor de aan Voorwaarts opgelegde fair-play-strafpunten, worden altijd door de FPC ter verantwoording geroepen.
 • Clubscheidsrechters melden voorvallen van ongewenst gedrag door Voorwaartsleden bij de FPC. Ook wangedrag van een tegenstander zal gemeld worden, zodat de FPC dit aanhangig kan maken bij het bestuur van de betreffende vereniging

De FPC is een adviescommissie van het bestuur en commissie. Indien het bestuur/commissie afwijkt van het advies van FPC dient de FPC daarover een gemotiveerde verklaring te ontvangen. In eerste aanleg brengt de FPC advies uit aan de PC/JC/DC/SC die vervolgens overgaan tot uitvoering. Het voetbalbestuur blijft altijd beschikbaar voor escalatie en voor een speler/team overstijgende zaken.

De FPC adviseert tot:

 • het geven van een berisping
 • het opleggen van een voorwaardelijke schorsing
 • het opleggen van een schorsing
 • het opleggen van een activiteit in het kader van zelfwerkzaamheid
 • De FPC dient daarbij de normen te hanteren, die zijn vastgelegd in het tuchtreglement van de KNVB. De intentie is om de opgelegde straf door de tuchtcommissie van de KNVB te beperken.
 • De FPC kan leden bij het bestuur voordragen voor royeren uit het lidmaatschap, binnen de grenzen van het verenigingsstatuut.

De Fair Play Commissie is ook breder in te zetten in conflictsituaties binnen de afdeling voetbal en brengt na onderzoek advies uit aan het voetbalbestuur.