Nieuws

20 oktober 2022

Algemene Ledenvergadering (najaar) 23 november

Hierbij nodigen wij de leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (najaarsvergadering) op woensdag 23 november 2022 om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Laene.

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda als het gaat om de toekomst van onze vereniging. Daarom hopen we van harte dat vele leden de moeite nemen om de ledenvergadering bij te wonen en met ons mee te denken.

AGENDA

1. Opening

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

3. Goedkeuring
3.1 Notulen Algemene Leden Vergadering van 8 juni 2022

4. Cijfers (begroting versus realisatie)

5. Verslag Financiële Commissie

6. Algemene zaken
6.1 Accommodatie(s) + clubgebouw
6.2 Vrijwilligersbeleid

7. Rooster van aftreden
7.1. Aftreden en benoemen voorzitter + aftreden vice voorzitter

8. Rondvraag

9. Sluiting

Verslaglegging
De notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 8 juni 2022 en het jaarverslag van de penningmeester liggen vanaf 19:30 uur in het clubgebouw ter inzage.

Praktisch
Wij vragen u bij binnenkomst de presentielijst te tekenen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vragen
Eventuele vragen kunnen van te voren worden gemaild naar info@voorwaartstwello.nl

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan