Verzekeringen

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Ten behoeve van de KNVB en de aangesloten leden. Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 01-07-2005.

Aansprakelijkheid
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolgschade), waar ook ter wereld toegebracht aan derden.

Wie zijn verzekerd:

Verzekerd bedrag
Voor aansprakelijkheid van de genoemde verzekerden geldt een verzekerd bedrag van € 12.500.000,00 per gebeurtenis.

Eigen risico
Op uitkeringen voor schade aan zaken wordt per gebeurtenis een eigen risico in mindering gebracht van € 500,00.
Bij aansprakelijkheid voor schades lager dan € 500,00 behoeft derhalve geen melding te worden gedaan bij de verzekeraar.

Wanneer geldig
Tijdens alle (club)activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de verenging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
Tijdens trainingen en/of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.
Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen.

Uitsluitingen
Opzet; de aansprakelijkheid voor een schade die opzettelijk of met goedvinden van een verzekerde is toegebracht.
Motorrijtuigen; de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en luchtvaartuigen; wel gedekt is echter de aansprakelijkheid voor schade door of met niet gekentekende motorrijtuigen, zoals grasmaaiers, die gebruikt worden voor de aanleg of het onderhoud van sportterreinen.
Opzicht; de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde, of iemand namens hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij krachtens enige overeenkomst onder zich heeft; voor het amateurvoetbal is echter wel een beperkte dekking van kracht, ondermeer voor gehuurde zaken.
Diefstal/vermissing; de aansprakelijkheid voor schade verbandhoudend met diefstal, verduistering, vermissing en verwisseling van zaken.
Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een legionellabesmetting.
Asbest; niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid.

Toerekenbaarheid
Voor een geldig beroep op deze verzekering is in ieder geval vereist dat een verzekerde voor de toegebrachte schade aansprakelijk is, dat er een zogenaamde toerekenbare tekortkoming aan de orde is; het is belangrijk om te weten dat er in het algemeen geen aansprakelijkheid is voor schade die bij een ‘normaal spelverloop’ wordt toegebracht.

Schademelding
Melding van een schade c.q. een aansprakelijkstelling dient plaats te vinden bij brief aan Aon Nederland, t.a.v. F. Kappers, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-ZO, o.v.v. KNVB – 100146/800.

Andere verzekeringen
De dekking van deze verzekering is secundair; dit betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd.

Polisvoorwaarden
Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtskantoren.

Collectieve ongevallenverzekering

Ten behoeve van de leden van de amateursectie van de KNVB. Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 01-07-2005.

Wie zijn verzekerd:

Wanneer geldig
Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het vliegrisico is gedekt.
(Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.

Dekkingsgebied
De gehele wereld.

Wat is verzekerd
rubriek A EUR 20.000,00 bij overlijden door ongeval
rubriek B EUR 75.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit

Voor verzekerden tot 19 jaar
rubriek B EUR 37.500,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor

Verzekerden vanaf 19 jaar
rubriek D1 EUR 500,00 geneeskundige kosten (secundaire verzekering, dus eerst claimen bij eigen verzekering. Niet gedekt is het eigen risico van de particulier verzekerden)**
rubriek D2 EUR 1.000,00 tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij ziekenfonds o.d.)**
EUR 2.000,00 bij overlijden door hartaanval***
EUR 250,00 bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-) scheidsrechter, ontstaan tijdens de wedstrijd of in direct verband daarmee.
Een eventuele uitkering krachtens rubriek B vindt plaats volgens een zogenaamde progressieve invaliditeitsschaal; hierbij ligt het uitkeringspercentage altijd hoger dan het invaliditeitspercentage indien dit laatste tenminste 26% bedraagt; zo wordt bijvoorbeeld bij een vastgestelde invaliditeit van 50% geen 50% maar 75% van het verzekerde bedrag uitgekeerde en bij 75% invaliditeit zelfs 150%.

** Uitsluitend ten behoeve van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters geldt in geval van molestatie en langdurige ziekenhuisopname/arbeidsongeschiktheid een uitgebreidere dekking.
*** Wanneer een persoon tijdens de actieve deelname aan een voetbalwedstrijd of training komt te overlijden ten gevolge van een ziekte biedt deze verzekering dekking voor een bedrag van € 2.000,00. Deze dekking onderscheidt zich wezenlijk van de bovengenoemde dekking bij rubriek A. Rubriek A heeft betrekking op overlijden ten gevolge van een ongeval (zie begrip ongeval). In het geval van overlijden door een ziekte is geen sprake van een ongeval, maar van een gevolg van een kwaal dat zich tijdens het voetballen openbaart.

Begrip ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde, die geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de blijvende invaliditeit of de genees en/ of tandheelkundige kosten het gevolg is/zijn.
Met verzekeraars is overeengekomen dat legionellabesmetting in de zin van de polis wordt beschouwd als ongeval. Dit betekent dat binnen de context van de polis bij blijvende invaliditeit of overlijden, als gevolg van legionellabesmetting, een uitkering op basis van de ongevallenverzekering wordt gedaan.

Ongevalmelding
Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat, de hiertoe aangestelde contactpersoon van de vereniging of www.knvb.nl. Dit formulier kan worden verzonden aan Hienfeld Assuradeuren, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, t.a.v. afdeling Medisch Varia Schade.

Overlijden
Een dodelijk ongeval dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur rechtstreeks gemeld te worden bij de experts Cunningham Polak Schoute, telefoon 020 – 6264535 die hiertoe 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn.

Polisvoorwaarden
Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtskantoren.

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan